• ;
  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.05.2020
  1. W Wigilię Zesłania Ducha w bazylice katedralnej w Pelplinie odbędzie się Diecezjalne Forum   
      Duszpasterskie „U źródła łaski”. Pierwszym pragnieniem było zorganizowanie spotkania,       
      które miało zjednoczyć wiernych z różnych stron diecezji w Pelplinie. Obecna sytuacja  
      sprawia, że wydarzenie nie może odbyć się w pełnym jego wymiarze, jednak pragnienie
      odnowy wiary w Jezusa Chrystusa dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej jest aktualne.                                        
      Dlatego Wydział Duszpasterski zaprasza na wspólną modlitwę za pośrednictwem internetu w
      sobotę 30 maja o godzinie 18.00.Wydarzenie będzie transmitowana przez Internet (na stronie
      nacalyswiat.pl) oraz na antenie Diecezjalnego Radia Głos.

  2. Każdego dnia po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwa majowe.

  3. Na zakończenie niedzielnych Mszy św. śpiewamy suplikacje prosząc Boga o ustanie
      epidemii.

  4. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi, rozpoznających drogę
      powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które
      jest częścią Wydziału teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
      Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia znajdziemy na stronie internetowej
      seminarium pelplińskiego.

  5. Zapowiedź trzecia: w myśl przepisu prawa kanonicznego (kan.1043) podaje się do
      wiadomości, że nasz parafianin alumn Mateusz Meyer ma otrzymać święcenia diakonatu.
      Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach sprzeciwiających się udzieleniu kandydatowi święceń,
      zobowiązany jest w sumieniu powiadomić o tym miejscowego duszpasterza. Wiernych
      zachęca się do modlitwy za mających otrzymać święcenia, a także o liczne i dobre powołania
      kapłańskie.

  6. Z kalendarza liturgicznego:
      Wtorek – Św. Filipa Neri.
   -  Dzień modlitwy za Matki oraz za ich misję w Kościele, rodzinach i świecie.                                
      Piątek – Św. Urszuli Ledochowskiej
      Niedziela – Zesłanie Ducha Świętego

  7. Każdego dnia o godz. 20.30 jako kapłani - bez udziału wiernych świeckich – odmawiamy
      w kościele różaniec prosząc Boga o ustanie epidemii. Prosimy, aby w tym samym czasie,
      łącząc się z nami duchowo oraz poprzez transmisję internetową odmawiać różaniec w swoich
      rodzinach.

  8. Zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem epidemii informujemy, że w naszym
      kościele może przebywać do 96 osób (1 osoba na 10 m kw.  powierzchni świątyni).
      Przypominamy  o dyspensie od obowiązku uczestnictwa  w niedzielnych i świątecznych
      Mszach Świętych oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem
      transmisji w środkach społecznego przekazu.

  9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Śp. Franciszka Topka z ul. Jagodowej. Dobry Jezu...
   
                           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17.05.2020


  1. Zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem epidemii informujemy,
      że od 17 maja w naszym kościele może przebywać do 96 osób (1 osoba na 10 m kw. 
       powierzchni świątyni).
  Przypominamy  o dyspensie od obowiązku uczestnictwa  w niedzielnych i świątecznych
     Mszach Świętych oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem
     transmisji w środkach społecznego przekazu.
  Na zakończenie niedzielnych Mszy św. śpiewamy suplikacje.

  2. W poniedziałek przypada 100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II. Jak zachęcają polscy
      biskupi w okolicznościowym słowie „ za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II módlmy się w
      intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i
      cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy,
      służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego
      bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do
      braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.

  3. Każdego dnia po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwa majowe.

  4. W poniedziałek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
     Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej.

  5. W poniedziałek, wtorek i środę, w dawne Dni Krzyżowe, modlimy się o urodzaje i za kraje
      głodujące.

  6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

  7. Każdego dnia o godz. 20.30 jako kapłani - bez udziału wiernych świeckich – odmawiamy
      w kościele różaniec. Prosimy, aby w tym samym czasie, łącząc się z nami duchowo oraz
      poprzez transmisję internetową odmawiać różaniec w swoich rodzinach.

  8. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi, rozpoznających drogę
      powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które
      jest częścią Wydziału teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
      Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia znajdziemy na stronie internetowej
      seminarium pelplińskiego.

  9. Wyższe Seminarium Duchowne informuje, że ze względu na obowiązujące w całym kraju
      zalecenia dotyczące walki z pandemią koronawirusa udział w Mszy świętej z udzieleniem
      sakramentu święceń prezbiteratu mogą wziąć jedynie te osoby,  które otrzymały imienne
      zaproszenie. Dla wszystkich pozostałych, pragnących uczestniczyć w liturgii, Radio Głos
      przygotowuje transmisję internetową. Będzie ona dostępna na stronie internetowej Diecezji
      Pelplińskiej (www.diecezja-pelplin.pl), Radia Głos (www.radioglos.pl) oraz w serwisie
      YouTube (https://youtu.be/DfHU5co2m7I).

  10. W myśl przepisu prawa kanonicznego (kan.1043) podaje się do wiadomości, że nasz
        parafianin alumn Mateusz Meyer ma otrzymać święcenia diakonatu. Gdyby ktoś wiedział o
        przeszkodach sprzeciwiających się udzieleniu kandydatowi święceń, zobowiązany jest w
        sumieniu powiadomić o tym miejscowego duszpasterza. Wiernych zachęca się do modlitwy
        za mających otrzymać święcenia, a także o liczne i dobre powołania kapłańskie.

  11. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.   

  12. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje mszalne.    

    

  DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

  Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

   „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

  Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

  Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest  nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko  ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

  Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

  Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

  Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

  Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

  Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

  Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

  Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

  Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

  W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

  Kard. Mauro Piacenza
  Penitencjarz Większy

  Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
  Regens
   

   
     

   


   
    

   Stronę odwiedziło

     

  Obecnie jest